Technologie pro regulaci vod

{tab Technologie pro regulaci vod}

bgu uvodni logo

Inovativní regulační, řídící a čistící systémy společnosti BGU – UMWELTSCHUTZANLAGEN GmBH, které jsou vzájemně účinně sladěny, zvyšují účinnost odlehčovacích koncepcí zacházení s dešťovými vodami a zvyšují ochranu vod.

Použitím produktů společnosti BGU - UMWELTSCHUTZANLAGEN obdržíte technologie přizpůsobené "na míru" pro vaše použití.

Společnost ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. je výhradním zástupcem společnosti BGU - UMWELTSCHUTZANALAGEN GmBH pro Českou a Slovenskou republiku.

{tab Typy regulačních zařízení}

Mechanické regulace odtoku  

Naše regulace odtoku jsou inteligentní regulační a řídící systémy, které udržují konstantní žádanou hodnotu odtoku z dešťové zdrže - nezávisle na sací výšce. Nabízíme řadu hydromechanických systémů, které pracují bez dodávky cizí energie a vyznačují se vysokou přesnsostí odotku, širokým spektrem odtoku a automatickým vyplachovacím účinkem. Díky provedení odpovídajícím praxi jsou regulace firmy bgu provozně bezpečné, s dlouhou životností a potřebou údržby.

Kromě hydromechanických regulací odtoku nabízíme také systémy regulace průtoku poháněné eletřinou nebo solární energií. Všechny charakteristiky jsou snímanáy na vlastní zkušební a měřící stanici bgu a jsou charakterizovány svislou Q/H-linií. program je doplněn o vibrační regulátory odtoku, které oracují bez pohyblivých součástek.

Clona s váhou

Pracuje na principu váhy - voda protéká vážícím korytem a tlačí ho dolů a kalibrované regulační závaží nahoru. Oba pohyby jsou přenášeny pomocí pákových ramen na segmentový uzávěr. Tímto principem způsobuje clona konstantní odtok nezávisle na výšce hladiny zdrže. Vhodná je pro malé množství vody v odtoku <5 l/sec.

Paprsková clona

Síla odtoku působí na proudový štít, který přenáší sílu na segmentový uzávěr spojený kloubem a ten zmenšuje průřez odtoku. Reguluje tak konstantní odtok nezávisle na výšce hladiny zdrže. Široký rozsah množství vody v odtoku  -2 - 200 l/sec.

Kompaktní regulátor odtoku 

Vhodný pro použití do systému jednotné kanalizace. Vyznačuje se automatickým vyplachováním a plynule regulovatelným množstvím odtékající vody přímo na místě umístění regulátoru. Výška zadržované vody až 8m. 

Vířívý regulátor odtoku

Na začátku proudí voda plným profilem potrubí než se dostane do potřebné výšky. Tehdy získá tlakem rychlost a proudí do zařízení, přičemž působením odstředivé vody kopíruje vnitřní povrch pláště regulátoru. Tento vírový efekt vytváří turbulenci brzdící průtok, přičemž zároveň odstraňuje nečistoty a proplachuje. Dodává se ve třech typech s průtokem 0,2 - 600 l/sec.

Odlučování pevných látek

např. česle s jemnými síty a ponorné stěny

Slouží k zachycení plovoucích a unášených látek na dešťových odlehčeních jejich odvodu do ČOV. Disponuje efektivním stíráním v důsledku orámování roštu přes okraje roštu aniž by se protlačovaly zachycené látky. Zařízení je vybaveno nejmodernějším, dálkově ovladatelné SPS řízením s adekvátním zpracováním dat a mohou být použity různé pohony podle případu využití - hydraulický, elektrický a vodní.

Česle je možno dovybavit čistícími hráběmi poháněnými plovákem.

Ochrana protipovodňová

např. klapky pro jezy a nádrže, šoupátka, zpětné klapky

Vedle klapek, šoupat a ochran pro stavby pro ochranu proti vysoké vodě při povodích nabízíme řadu účinných systémů proti nežádoucímu zaplavení spodní vodou z recipientu (vysoká voda). Oblastí použití jsou kanalizační sítě, přepady nádrží, dešťové přepady, čistící přepady, výpustě a čerpací stanice. Tyto systémy zabraňují vniknutí vody a přetížení systémů kanalizace a čistíren odpadních vod. Kromě toho se tak snižuje znečištění, stejně jako energetické náklady na čerpací stanice a čištění odpadních vod.

Klapky pro vysokou vodu

Používají se hlavně pro dešťovou vodu, samočinná nebo hydraulicky nuceně ovládaná klapka, řízení je možno kombinovat s bgu-MoRIS Alarm.

{tab Realizace regulačních zařízení v ČR}

Regulátor odtoku na odtokovém objektu ÚV Štítary (2010)Obecný popis:

Vířivý omezovač odtoku je automatické zařízení pracující bez cizí energie. Reguluje odtoky z dešťových nádrží, kanálových zdrží a jiných retenčních jímek.

Proces regulace se spustí, pokud stoupající hladina povrchové vody zaplaví přístroj až do vrcholu vířivé komory. Přístroj působí pomocí víření ve vířivém omezovači odtoku.

V případě klesající hladiny povrchové vody zůstává proces regulace zachován tak dlouho, dokud se víření nesesune. Poté odtéká voda opět s mírným škrcením skrz vířivý omezovač odtoku. Vířivý omezovač odtoku nepotřebuje na straně povrchové vody při použití přístrojové jímky žádný parapetní přechod.

Realizace byla provedena na odtokovém objektu na ÚV Štítary, kde regulátor zajišťuje maximální odtok 3 l/sec.

Proudová clona instalovaná na ČOV Lomnice nad Popelkou (2009)

Obecný popis:

Proudová clona je samočinné regulační zařízení, které zajišťuje to, že odtok z nádrže je udržován v konstantním, regulovatelném a požadovaném množství, bez ohledu na naplnění nádrže. Funguje pouze se sílou proudu vody a proto nepotřebuje dalši energii.

Na rekonstrukci ČOV v Lomnici nad Popelkou byla instalována na přítoku do ČOV proudová clona, která zajišťuje maximální nátok na ČOV 63,2 l/sec. Po celou dobu následné rekonstrukce a zkušebního provozu nebyly shledány problémy s instalovaným zařízením.

{/tabs}

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak