ČOV Vráble - Rekonstrukce provzdušnění

ČOV Vráble je mechanicko-biologická čistírna ve městě Vráble (SR) s 9000 obyvateli. Jednotnou kanalizací jsou na ČOV přiváděny jak vody splaškové, tak i odpadní vody průmyslové. ČOV je provozovaná jako nízkozatěžovaná aktivace. Na přítoku jsou osazeny hrubé česle, poté je voda přes rozdělovací objekt vedena do dvou linek. Aktivační nádrže jsou obdélníkové o rozměrech 15 x 30 m a hloubce 3 m, odtud aktivační směs odtéká přepadem na kratší straně nádrže do dvou horizontálně protékaných dosazovacích nádrží. DN jsou vybaveny čerpáním vratného kalu po celé délce nádrží a stahováním plovoucích nečistot. Odsazená voda odtéká přes parshallův žlab do recipientu.

Původní stav

Kvůli nevyhovujícímu stavu ČOV, a to zejména technologii provzdušnění aktivačních nádrží, byla provedena intenzifikace biologického stupně k dosažení kapacity 12000 EO. Původní povrchové aerátory prokazovaly nízkou účinnost a značnou poruchovost. Jejich působením navíc nebylo možné promíchat celý objem nádrží a docházelo tak k tvorbě usazenin v hluchých místech. Aerátory jednoduše nezajistily potřebnou homogenizaci směsi.  Při provozu byla pozorovaná výrazná tvorba aerosolů a velká hlučnost zařízení. Podstatnou nevýhodou původních aerátorů byla nepřetržitá nitrifikace. Denitrifikaci bylo možné realizovat pouze vypínáním aerátorů, přičemž ovšem nebylo zajištěno míchání aktivační směsi.

V rámci intenzifikace došlo k výměně aeračních zařízení. Do každé aktivace byly nainstalovány vždy čtyři kusy povrchových aerátorů AIRE-O2 TRITON. Kvůli obdélníkovému tvaru nádrže byly aerátory po dvojicích umístěny na nové ocelové mosty. Pro každou dvojici aerátorů byla osazena převodovka, která umožňuje rotaci aerátorů o 360°, a tím dokonalé promíchání celého objemu nádrže.

Průběh rekonstrukce

Kvůli zajištění výkonnějšího míchání a provzdušnění nádrží byl ve zkušebním provozu jeden aerátor z každé mostové konstrukce přesunut do rohu aktivační nádrže. Touto změnou bylo dosaženo intenzívnějšího míchání a vyšší účinnosti využití kyslíku. Aerátor v rohu posiluje proudění po delší straně nádrže, aerátor na mostě pravidelnou rotací o 360° zajistí promíchání nedostupných míst a zabrání usazování kalu. Tato úprava byla provozovatelem díky dlouhodobě uspokojivým parametrům na odtoku schválena, pouze byly k aerátorům doplněny bezpečnostní prvky.

Součástí dodávky byla rovněž elektroinstalace, která obsahuje rozvaděče vždy pro dvojici aerátorů. Důležitým prvkem pro provoz aerátorů jsou nově osazené kombinované sondy (s iontově-selektivními elektrodami) pro měření amoniakálního a dusičnanového dusíku v aktivacích. Podle aktuální koncentrace uvedených veličin řídicím systém citlivě reguluje provoz čistírny tak, aby na odtoku bylo dosahováno požadovaných parametrů.

Konečný stav

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak