Rekonstrukce ČOV - Lomnice nad Popelkou

Lomnice nad Popelkou  je město v centru s klasickou městskou zástavbou a v periferních oblastech se zástavbou rodinných domků v zahradách. Jedná se o město do 6 000 trvale bydlících obyvatel. 

Město  má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod. Ta byla postavena v polovině 90. let a uvedena do trvalého provozu v roce 1997. Důvodem rekonstrukce byl především nevyhovující až havarijní stav strojně technologického vybavení a stavební části.

Nová ČOV Lomnice nad Popelkou  je navržena na kapacitu 5 500 ekvivalentních obyvatel s průměrným množstvím 2 100 m3/d vyčištěných vod. Před ČOV je  navrženo odlehčení při dešti, max. kapacita biologické části ČOV je 63 l/s.

Všechny odpadní vody z kmenové stoky jsou přivedeny před ČOV do rozdělovacího objektu. Z rozdělovacího objektu před ČOV jsou odpadní vody přivedeny do sdruženého objektu hrubého předčištění, kde jsou zachyceny  unášené hrubé nečistoty - shrabky, zrnité nečistoty - písek a plovoucí látky.

Mechanicky předčištěná voda je v rozdělovací šachtě za hrubým předčištěním rozdělena do dvou čistírenských linek. Čistírenské linky jsou navrženy ve formě hlubší aktivační zóny s vestavěným dosazovákem.  Aktivační prostor je členěn na regenerační, denitrifikační a nitrifikační anaerobní zónu. Separace vyčištěné vody a kalu probíhá v dosazovací nádrži.

Kalové hospodářství tvoří samostatný celek. Přebytečný kal, který je aerobně stabilizován, ze zahušťovacích jímek v regeneračním prostoru je čerpán do uskladňovacích nádrží.

Uskladněný kal je odvodňován na pásovém lisu a následně odvážen k dalšímu zpracování do kompostárny.

Vyčištěná voda je vypouštěna do Popelky přes měrný objekt, který zajišťuje přesnou evidenci vyčištěných odpadních vod včetně jejich automatického vzorkování.

Červen 2010 – pokračují práce na rekonstrukci druhé biologické linky a kalového hospodářství.

Od května 2009 naše firma realizuje rekonstrukci ČOV v Lomnici nad Popelkou v rámci investiční akce "Čistá Jizera - město Lomnice nad Popelkou.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak