Rekonstrukce ČOV Průhonice

Původní kapacita ČOV obce Průhonice byla 5600 EO, rekonstrukcí technologie došlo ke zvýšení kapacity na 7000 EO. Cílem rekonstrukce bylo zvýšení nedostatečné hydraulické kapacity dosazovacích nádrží, přestavění mechanického předčištění a zvýšení kapacity kalového hospodářství.

Jedna ze čtyř linek byla od selektoru až po dosazovací nádrž využita jako pravoúhlá, podélně protékaná dosazovací nádrž. Nátok do této dosazovací nádrže je veden ze tří aktivačních nádrží přes nastavitelné kapacitní přelivné objekty. Vratný kal jee čerpán přes rozdělovací objekt vratného kalu do regeneračních nádrží. Odtok vyčištěné vody je veden ze všech dosazovacích nádrží do stávající společné nádrže vyčištěné vody a na odtok z ČOV.

Čerpací stanice odpadních vod u ČOV je osazena novými čerpadly, jejichž výtlak je veden přímo na mechanické předčištění  - je zajištěno kombinovanou jednotkou česlí a separátoru písku se samostatnou separací shrabků a písku.

V třech aktivačních nádržích jsou instalovány nové aerační systémy za účelem zvýšení oxygenační kapacity. Dodávku vzduchu zajišťují 3 ks nových dmychadel AERZEN, jejich chod je řízen přes frekvenční měnič dle požadované hodnoty kyslíku měřené nově instalovanými kyslíkovými sondami v aktivačních nádržích.

Potřebná kapacita zařízení na odvodnění kalu je zajištěna instalací nové odstředivky.

Současně došlo k osazení nových rozvaděčů a nového řídícího systému.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak