ČOV Dolní Roveň

V obci Komárov byla v roce 2010 vybudována nová dvoulinková mechanicko-biologická ČOV s celkovou kapacitou 2300 EO. Tlakovou splaškovou kanalizací jsou na ČOV Dolní Roveň napojeny obce Komárov, Dolní Roveň, Horní Roveň a Litětiny. ČOV sestává z mechanického předčištění a dvou biologických linek, které jsou zakončeny dosazovacími nádržemi. ČOV pracuje na principu dlouhodobé  nízkozatížené aktivace s předřazeným selektorem a denitrifikací. Nitrifikace je vybavena jemnobublinnou aerací. Kalové hospodářství zahrnuje kalojem s aerobní stabilizací kalu a odvodňovací stanici kalu.

Kompletní dodávka a montáž zámečnických výrobků a strojně-technologického vybavení nově vybudované ČOV sestávající z těchto částí:

  • Mechanické předčištění
  • Dvě linky biologického předčištění (selektory, denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrže)
  • Kalové hospodářství (kalojem s aerobní stabilizací kalu, linka odvodnění kalu)

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 884/46, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155
fax: 518 360 067
info@zemsky.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak