Projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko

ČOV Bzenec

V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce  mechnicko-biologické ČOV Bzenec o kapacitě 22 607 EO. Technologické zařízení ČOV bylo zastaralé a nesplňovalo požadavky na odstraňování dusíku a fosforu dle platných legislativních požadavků na kvalitu vyčištěných odpadních vod. Město Bzenec se kromě umístění v lokalitě Váté písky vyznačuje rozvinutým průmyslem. Jedná se především o potravinářskou výrobu se zaměřením na vinařství, či výrobu octu.

V rámci projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko bylo do dvou aktivačních nádrží instalováno 8 ks aeračních zařízení AIRE-O2 Triton o výkonu 15HP. Vyhodnocením zkušebního provozu bylo prokázáno, že cílové parametry projetku jsou dosaženy.

Projektované a skutečné parametry po realizaci

ČOV Bzenec Kapacita ČOV Odstranění BSK5 Odstranění CHSKCr Odstranění Ncelk Odstranění Pcelk
Dle projektu 22 607 EO 1,11 mg/l 14,44 mg/l 9,95 mg/l 1,13 mg/l
Po realizaci 22 607 EO 2,30 mg/l 21,65 mg/l 17,02 mg/l 2,60 mg/l

Začátek realizace: duben 2008

Konec realizace: srpen 2009

ČOV Strážnice

Obec Strážnice leží ve vinařském regionu Jižní Moravy, což se odráží i na produkci odpadních vod. Problematickou při čištění odpadních vod může být také samotná lokalita, zvaná Váté písky. V roce 2008 - 2009 na ČOV Strážnice proběhla rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod pro nedostatečný výkon a účinnost stávajícího hrubého předčištění, které nebylo postačující pro ochranu ČOV. Dále byla řešena nedostatečná kapacita biologického stupně, uskladňování a zahušťování kalu. Navíc chyběl dostatečný výkon odvodňovací kapacity.

V rámci kompletní rekonstrukce ČOV byla provedena:

Instalace nové nové provzdušňovací technologie: Do aktivačních nádrží bylo instalováno 8 ks aerátorů AIRE-O2® Triton o výkonu 20 HP, další 2 ks aerátorů Triton 7,5 HP byly umístěny do uskladňovacích nádrží kalu.

Kompletní vystrojení čerpacích stanic v objektu ČOV.

Výsledky zlepšení požadovaných parametrů

ČOV Strážnice Kapacita ČOV Odstranění  BSK5 Odstranění CHSKCr
Dle projektu 9 751 EO 1,42 mg/l 13,76 mg/l
Po realizaci 9 751 EO 4,32 mg/l 32,34 mg/l

Začátek realizace: duben 2008

Konec realizace: květen 2009

Strážnice - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov – odkanalizování obce“ se stala vodohospodářskou stavbou roku 2009. Bylo tak oceněno architektonické a konstrukční řešení stavby. Vodohospodářské a technické účinky po rekonstrukci vykazovaly značné zlepšení, stejně jako účinky na životní prostředí. V rámci hodnocení stavby bylo přihlédnuto k funkčnosti a spolehlivosti provozu, využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií.“

ČOV Veselí nad Moravou

Čistírna odpadních vod zpracovává splaškové odpadní vody města, kde žije 12 000 obyvatel, a místního průmyslu. Průmysl je rozvinut zejména potravinářský a metalurgický.

V rámci realizace II. etapy rekonstrukce ČOV byla již nefunkční aktivační nádrž přebudována na dešťóvou zdrž. Stávající dosazovací nádrž, jejíž stavebně-technický stav již byl na konci životnosti, byla kompletně rekonstruována včetně stírání dna i hladiny a odčerpáváním plovoucích nečistot.

Dodávka 2 ks provzdušňovací technologie AIRE-O2 Triton 15 HP ke stabilizaci kalu v uskladňovací nádži.

Výsledné parametry po rekonstrukci

ČOV Veselí nad Moravou Kapacita ČOV Odstranění BSK5 Odstranění CHSKCr Odstranění Ncelk Odstranění Pcelk
Dle projektu 16 000 EO 0 mg/l 2,13 mg/l 1,31 mg/l 0,20 mg/l
Po realizaci 16 000 EO 0,5 mg/l 2,13 mg/l 1,32 mg/l 0,20 mg/l

Začátek: duben 2008

Konec: listopad 2009

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak