ÚV Jilemnice - Hrabačov - úprava technologických celků

Úprava na tlakových filtrech

Pro zamezení úniku filtračního písku z tlakových filtrů do systému ÚV a poškození UV lamp, byl na nátokovém potrubí před UV lampy osazen sedimentační válec. Sedimentační válec je vysoký cca 914 mm a bude proveden pro jmenovitý tlak PN6. Je opatřen odkalovacím potrubím DN 80, které je ukončeno 600 mm nad podlahou a osazeno uzavíracím nožovým šoupátkem.

Přemístění analyzátorů vody

Z důvodu zkrácení trasy vzorkovacího potrubí a zajištění dostatečné kvality vzorků, bylo přesunuto následující zařízení:

a) Souprava INSA pro měření pH a teploty surové vody , analyzátor pro měření UV absorbance surové vody INSA APD 66 a analyzátor pro měření zákalu surové vody INSA APD 66TZ. Toto zařízení pro měření kvality surové vody je nově umístěno do suterénu ÚV na stěnu vedle samočistících filtrů na nátoku surové vody do úpravny. K přesunutým analyzátorům bylo nově přivedeno odpadní nerezové potrubí DN80, které je zaústěno do kalové jímky v suterénu strojovny ÚV.

b) Souprava INSA pro měření pH a volného chlóru v upravené vodě, souprava INSA pro měření celkového chlóru v upravené vodě, analyzátor pro měření zákalu nadávkované vody INSA APD 66TZ a analyzátor pro měření UV absorbance upravené vody NSA APD 66. Toto zařízení pro měření kvality upravené vody bylo nově umístěno do suterénu ÚV na plastovou desku vedle čerpadel prací vody do tlakových filtrů.

Ochrana strojovny ÚV proti zaplavení

Pro zamezení poškození strojního zařízení ÚV v případě havárie, bylo v suterénu ÚV nově zřízeno potrubí havarijního odtoku ze suterénu úpravny vody DN 200 opatřené uzavíracím šoupátkem s elektrickým pohonem. El. pohon šoupátka je osazen na konzole nad max. možnou hladinou v případě zaplavení strojovny ÚV. Šoupátko je za normálního provozu trvale otevřeno. V případě nastoupání hladiny vody v 1. šachtě na odpadním potrubí z ÚV nad nastavenou mez se šoupátko automaticky uzavře povelem z ASŘ, aby nemohlo dojít k zaplavení suterénu vodou z řeky. Dále bylo v suterénu ÚV instalováno samonasávací čerpadlo CALPEDA. Čerpadlo je osazeno na zvýšeném základu nad úrovní maximální hladiny v suterénu ÚV z důvodu ochrany motoru před případným zaplavením. Sání čerpadla je z jímky na úkapovou vodu a výtlačné potrubí bude zaústěno do odpadního potrubí z ÚV.

Ochrana strojovny ÚV proti hrubým nečistotám

Pro zamezení poškození strojního zařízení ÚV hrubými nečistotami přiváděnými surovou vodou, vodou byl v suterénu ÚV nově instalován košový filtr FTSF 7 DN 150. Košový filtr je umístěn pod ocelový nosník, na kterém je umístěn elektrický kladkostroj, který slouží pro snadnou manipulaci se zaneseným košem filtru. Filtr je vybaven vypouštěcím potrubím DN 40, opatřeným uzavíracím kulovým ventilem DN 40. Vypouštěcí potrubí je zaústěno do stávajícího odpadního potrubí. Košový filtr je osazen na podpěrné konstrukci z nerezové oceli. Pro kontrolu zanesení filtru, byly na nátokové a odtokové potrubí filtru instalovány manometry. Před filtr je osazeno odvzdušňovací potrubí DN 25, opatřené uzavíracím kulovým kohoutem DN 25, které je zaústěno do odtokového potrubí pojistného ventilu.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak