Metra Blansko a.s. – Čerpání sanačních vrtů, vodárna, napojení na užitkový vodovod

Realizace 2006

Stavba spočívala v návrhu nové vodárny (tlaková stanice Qmax = 10 l/s) pro zásobování areálu užitkovou vodou s potřebnou akumulací vyčištěné vody a přemístění stávajícího čistícího zařízení – aerační kolony, ventilátoru a uhlíkové filtrace – do areálu závodu. Přepad z akumulačních jímek je zaústěn novou větví kanalizace do potoka Sloupečník.

V případě nedostatku užitkové vody je navrženo doplňování z areálového vodovodu pitné vody. Nově byly řešeny trasy stávajících výtlaků od jednotlivých sanačních vrtů.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak

eu znak